Polisi preifatrwydd

Cyflwyniad

Croeso i hysbysiad preifatrwydd Sebra ar gyfer cwsmeriaid a chleientiaid.

Mae Sebra yn parchu eich preifatrwydd ac wedi ymrwymo i ddiogelu eich data personol. Bydd yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn rhoi gwybod i chi sut rydym yn gofalu am eich data personol pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan (ni waeth o ble rydych chi’n ymweld â hi) ac yn dweud wrthych am eich hawliau preifatrwydd a sut mae’r gyfraith yn eich diogelu.

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn rhoi gwybodaeth i chi am sut mae Sebra yn casglu ac yn prosesu eich data personol drwy ddefnyddio’r wefan hon, gan gynnwys unrhyw ddata y gallech ei ddarparu drwy’r wefan hon pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr, yn prynu cynnyrch neu wasanaeth, neu’n cymryd rhan mewn cystadleuaeth.

Nid yw’r wefan hon wedi’i bwriadu ar gyfer plant ac nid ydym yn casglu data sy’n ymwneud â phlant yn fwriadol.

Mae’n bwysig eich bod yn darllen yr hysbysiad preifatrwydd hwn ynghyd ag unrhyw hysbysiad preifatrwydd arall neu hysbysiad prosesu teg y gallwn ei ddarparu ar adegau penodol pan fyddwn yn casglu neu’n prosesu data personol amdanoch fel eich bod yn gwbl ymwybodol o sut a pham rydym yn defnyddio eich data. Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn ategu’r hysbysiadau eraill ac ni fwriedir iddo eu diystyru.

Rheolydd

Atebol yw’r rheolydd ac mae’n gyfrifol am eich data personol (y cyfeirir ato ar y cyd fel “CWMNI”, “ni” neu “ein” yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn).

Rydym wedi penodi rheolwr preifatrwydd data sy’n gyfrifol am oruchwylio cwestiynau mewn perthynas â’r hysbysiad preifatrwydd hwn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hysbysiad preifatrwydd hwn, gan gynnwys unrhyw geisiadau i arfer eich hawliau cyfreithiol, cysylltwch â’r rheolwr preifatrwydd data gan ddefnyddio’r manylion a nodir isod.

Manylion cyswllt

Ein manylion llawn yw:

Enw llawn yr endid cyfreithiol: Atebol Cyfyngedig

Cyfeiriad e-bost: atebol@atebol.com

Cyfeiriad post: Adeiladau’r Fagwyr, Llandre, Aberystwyth, Ceredigion, SY24 5AQ

Rhif ffôn: 01970 832 172

Mae gennych hawl i wneud cwyn ar unrhyw adeg i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), awdurdod goruchwylio’r DU ar gyfer materion diogelu data (www.ico.org.uk). Fodd bynnag, byddem yn gwerthfawrogi’r cyfle i ddelio â’ch pryderon cyn i chi fynd at Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, felly cysylltwch â ni yn y lle cyntaf.

Egwyddorion Diogelu Data

Byddwn yn cydymffurfio â chyfraith diogelu data. Mae hyn yn dweud bod yn rhaid i’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch:

 1. Cael ei defnyddio’n gyfreithlon, yn deg ac mewn ffordd dryloyw.
 2. Cael ei chasglu at ddibenion dilys yn unig yr ydym wedi’u hegluro’n glir i chi ac nid ei defnyddio mewn unrhyw ffordd sy’n anghydnaws â’r dibenion hynny.
 3. Bod yn berthnasol i’r dibenion rydym wedi dweud wrthych amdanynt ac wedi’u cyfyngu i’r dibenion hynny yn unig.
 4. Bod yn gywir ac yn cael ei diweddaru.
 5. Cael ei chadw dim ond cyhyd ag y bo angen at y dibenion rydym wedi dweud wrthych amdanynt.
 6. Cael ei chadw’n ddiogel.

Newidiadau i’r hysbysiad preifatrwydd a’ch dyletswydd i roi gwybod i ni am newidiadau

Mae’n bwysig bod y data personol sydd gennym amdanoch yn gywir ac yn gyfredol. Rhowch y wybodaeth ddiweddaraf i ni os bydd eich data personol yn newid yn ystod eich perthynas â ni.

1. Y data rydym yn ei gasglu amdanoch chi

Ystyr data personol, neu wybodaeth bersonol, yw unrhyw wybodaeth am unigolyn y gellir adnabod y person hwnnw ohoni. Nid yw’n cynnwys data lle mae’r hunaniaeth wedi’i dileu (data dienw).

Efallai y byddwn yn casglu, defnyddio, storio a throsglwyddo gwahanol fathau o ddata personol amdanoch yr ydym wedi’u grwpio gyda’n gilydd fel a ganlyn:

 • Mae Data Hunaniaeth yn cynnwys enw cyntaf, enw morwynol, enw olaf, enw defnyddiwr neu ddynodwr tebyg, statws priodasol, teitl, dyddiad geni a rhyw.
 • Mae Data Cyswllt yn cynnwys cyfeiriad bilio, cyfeiriad dosbarthu, cyfeiriad e-bost a rhifau ffôn.
 • Mae Data Ariannol yn cynnwys manylion cyfrif banc a cherdyn talu.
 • Mae Data Trafodiad yn cynnwys manylion am daliadau i chi a chennych chi a manylion eraill am gynhyrchion a gwasanaethau rydych wedi’u prynu gennym ni.
 • Mae Data Technegol yn cynnwys cyfeiriad protocol rhyngrwyd (IP), eich data mewngofnodi, math a fersiwn porwr, gosodiad a lleoliad parth amser, mathau a fersiynau ategyn porwr, system weithredu a thechnoleg platfform a thechnoleg arall ar y dyfeisiau a ddefnyddiwch i gael mynediad i’r wefan hon.
 • Mae Data Proffil yn cynnwys eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair, pryniannau neu archebion a wnaed gennych chi, eich diddordebau, eich dewisiadau, eich adborth a’ch ymatebion i’r arolwg.
 • Mae Data Defnydd yn cynnwys gwybodaeth am sut rydych chi’n defnyddio ein cynnyrch a’n gwasanaethau.
 • Mae Data Marchnata a Chyfathrebu yn cynnwys eich dewisiadau wrth dderbyn deunydd marchnata gennym ni a’n trydydd partïon a’ch dewisiadau cyfathrebu.

Nid ydym yn casglu unrhyw Gategorïau Arbennig o Ddata Personol amdanoch chi (mae hyn yn cynnwys manylion am eich hil neu ethnigrwydd, credoau crefyddol neu athronyddol, bywyd rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, barn wleidyddol, aelodaeth o undeb llafur, gwybodaeth am eich iechyd a data genetig a biometrig). Nid ydym ychwaith yn casglu unrhyw wybodaeth am euogfarnau a throseddau.

Rydym hefyd yn casglu, defnyddio a rhannu Data Cyfanredol megis data ystadegol neu ddemograffig at unrhyw ddiben. Gall Data Cyfanredol ddeillio o’ch data personol ond nid yw’n cael ei ystyried yn ddata personol yn ôl y gyfraith gan nad yw’r data hwn yn datgelu eich hunaniaeth yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol. Er enghraifft, efallai y byddwn yn cyfuno eich Data Defnydd i gyfrifo canran y defnyddwyr sy’n defnyddio nodwedd benodol ar y wefan. Fodd bynnag, os byddwn yn cyfuno neu’n cysylltu Data Cyfanredol â’ch data personol fel y gall eich adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, rydym yn trin y data cyfanredol fel data personol a ddefnyddir yn unol â’r hysbysiad preifatrwydd hwn.

Os byddwch yn methu â darparu data personol

Lle mae angen i ni gasglu data personol yn ôl y gyfraith, neu o dan delerau contract sydd gennym gyda chi a’ch bod yn methu â darparu’r data hwnnw pan ofynnir amdano, efallai na fyddwn yn gallu cyflawni’r contract sydd gennym neu’n ceisio ymrwymo i un gyda chi (er enghraifft, i ddarparu nwyddau neu wasanaethau i chi). Yn yr achos hwn, efallai y bydd yn rhaid i ni ganslo cynnyrch neu wasanaeth sydd gennych gyda ni ond byddwn yn rhoi gwybod i chi os yw hyn yn wir ar y pryd.

2. Sut mae eich data personol yn cael ei gasglu?

Rydym yn defnyddio dulliau gwahanol i gasglu data oddi wrth ac amdanoch chi gan gynnwys drwy:

 • Rhyngweithiadau uniongyrchol. Gallwch roi eich Data Hunaniaeth, Cyswllt ac Ariannol i ni drwy lenwi ffurflenni neu drwy gyfateb â ni drwy’r post, dros y ffôn, drwy e-bost neu fel arall. Mae hyn yn cynnwys data personol rydych chi’n ei ddarparu pan fyddwch chi’n:
  • gwneud cais am ein cynnyrch neu ein gwasanaethau;
  • creu cyfrif ar ein gwefan;
  • cyfathrebu â ni drwy ein nodwedd sgwrsio ar y wefan;
  • tanysgrifio i’n gwasanaeth neu gyhoeddiadau;
  • gofyn i farchnata gael ei anfon atoch;
  • cystadlu mewn cystadleuaeth, dyrchafiad neu arolwg; neu
  • rhoi rhywfaint o adborth i ni.
 • Trydydd partïon neu ffynonellau sydd ar gael i’r cyhoedd. Efallai y byddwn yn derbyn data personol amdanoch gan wahanol drydydd partïon a ffynonellau cyhoeddus fel y nodir isod:
 • Data Cyswllt, Ariannol a Thrafodion gan ddarparwyr gwasanaethau technegol, talu a darparu y tu mewn i’r UE.

Data Hunaniaeth a Chyswllt o ffynonellau sydd ar gael yn gyhoeddus fel Tŷ’r Cwmnïau a’r Gofrestr Etholiadol sydd wedi’u lleoli y tu mewn i’r UE.

3. Sut rydym yn defnyddio eich data personol

Dim ond pan fydd y gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny y byddwn yn defnyddio eich data personol. Yn fwyaf cyffredin, byddwn yn defnyddio eich data personol o dan yr amgylchiadau canlynol:

 • Lle mae angen i ni gyflawni’r contract rydym ar fin ymrwymo iddo neu wedi ymrwymo iddo gyda chi.
 • Lle mae’n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (neu rai trydydd parti) ac nad yw eich buddiannau a’ch hawliau sylfaenol yn diystyru’r buddiannau hynny.
 • Lle mae angen i ni gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol.

Yn gyffredinol, nid ydym yn dibynnu ar ganiatâd fel sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol ac eithrio mewn perthynas ag anfon cyfathrebiadau marchnata uniongyrchol trydydd parti atoch drwy e-bost neu neges destun. Mae gennych hawl i dynnu caniatâd i farchnata yn ôl ar unrhyw adeg drwy gysylltu â ni.

Dibenion y byddwn yn defnyddio eich data personol

Rydym wedi nodi isod, ar ffurf tabl, ddisgrifiad o’r holl ffyrdd rydym yn bwriadu defnyddio eich data personol, a pha rai o’r seiliau cyfreithiol rydym yn dibynnu arnynt i wneud hynny. Rydym hefyd wedi nodi beth yw ein buddiannau dilys lle y bo’n briodol.

Noder y gallwn brosesu eich data personol am fwy nag un sail gyfreithlon yn dibynnu ar y diben penodol yr ydym yn defnyddio eich data ar ei gyfer. Cysylltwch â ni os oes angen manylion arnoch am y sail gyfreithiol benodol rydym yn dibynnu arni i brosesu eich data personol lle mae mwy nag un sail wedi’i nodi yn y tabl isod.

Defnyddir y termau canlynol yn y tabl isod:

 • Mae Buddiant Dilys yn golygu diddordeb ein busnes mewn cynnal a rheoli ein busnes i’n galluogi i roi’r gwasanaeth/cynnyrch gorau i chi a’r profiad gorau a mwyaf diogel. Rydym yn sicrhau ein bod yn ystyried ac yn cydbwyso unrhyw effaith bosibl arnoch chi (cadarnhaol a negyddol) a’ch hawliau cyn i ni brosesu eich data personol ar gyfer ein buddiannau dilys. Nid ydym yn defnyddio eich data personol ar gyfer gweithgareddau lle mae ein buddiannau’n cael eu diystyru gan yr effaith arnoch chi (oni bai bod gennym eich caniatâd neu os oes angen neu y caniateir yn ôl y gyfraith fel arall). Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn asesu ein buddiannau dilys yn erbyn unrhyw effaith bosibl arnoch mewn perthynas â gweithgareddau penodol, drwy gysylltu â ni.
 • Mae Perfformiad y Contract yn golygu prosesu eich data lle mae’n angenrheidiol ar gyfer cyflwyno contract yr ydych yn barti iddo neu gymryd camau ar eich cais cyn ymrwymo i gontract o’r fath.
 • Mae cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol yn golygu prosesu eich data personol lle mae’n angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol yr ydym yn ddarostyngedig iddi.
Diben/Gweithgaredd Math o ddata Sail gyfreithlon ar gyfer prosesu gan gynnwys sail buddiant dilys
I’ch cofrestru fel cwsmer newydd

(a) Hunaniaeth

(b) Cyswllt

Perfformiad contract gyda chi

Prosesu a chyflwyno eich archeb gan gynnwys:

(a) Rheoli taliadau, ffioedd a thaliadau

(b) Casglu ac adennill arian sy’n ddyledus i ni

(a) Hunaniaeth
(b) Cyswllt
(c) Ariannol
(d) Trafodiad

(e) Marchnata a Chyfathrebu

(a) Perfformiad contract gyda chi

(b) Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau dilys (i adennill dyledion sy’n ddyledus i ni)

Rheoli ein perthynas â chi a fydd yn cynnwys:

(a) Rhoi gwybod i chi am newidiadau i’n telerau neu bolisi preifatrwydd

(b) Gofyn i chi adael adolygiad neu gymryd arolwg

(a) Hunaniaeth
(b) Cyswllt
(c) Proffil

(d) Marchnata a Chyfathrebu

(a) Perfformiad contract gyda chi
(b) Angenrheidiol i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol

(c) Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau dilys (i ddiweddaru ein cofnodion ac i astudio sut mae cwsmeriaid yn defnyddio ein cynnyrch/gwasanaethau)

I’ch galluogi i gymryd rhan mewn raffl, cystadleuaeth neu gwblhau arolwg

(a) Hunaniaeth
(b) Cyswllt
(c) Proffil
(d) Defnydd

(e) Marchnata a Chyfathrebu

(a) Perfformiad contract gyda chi

(b) Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau dilys (i astudio sut mae cwsmeriaid yn defnyddio ein cynnyrch/gwasanaethau, i’w datblygu a thyfu ein busnes)

Gweinyddu a diogelu ein busnes a’r wefan hon (gan gynnwys datrys problemau, dadansoddi data, profi, cynnal a chadw systemau, cefnogi, adrodd a chynnal data) (a) Hunaniaeth
(b) Cyswllt
(c) Technegol

(a) Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau dilys (ar gyfer rhedeg ein busnes, darparu gwasanaethau gweinyddu a TG, diogelwch rhwydwaith, atal twyll ac yng nghyd-destun ad-drefnu busnes neu ymarfer ailstrwythuro grŵp)

(b) Angenrheidiol i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol

Cyflwyno cynnwys a hysbysebion gwefan perthnasol i chi a mesur neu ddeall effeithiolrwydd yr hysbysebu a wasanaethwn i chi

(a) Hunaniaeth
(b) Cyswllt
(c) Proffil
(d) Defnydd
(e) Marchnata a Chyfathrebu

(f) Technegol

Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau dilys (i astudio sut mae cwsmeriaid yn defnyddio ein cynnyrch/gwasanaethau, i’w datblygu, i dyfu ein busnes ac i lywio ein strategaeth farchnata)
Defnyddio dadansoddeg data i wella cynhyrchion/gwasanaethau, marchnata, perthnasoedd cwsmeriaid a phrofiadau

(a) Defnydd

(b) Technegol

Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau dilys (diffinio mathau o gwsmeriaid ar gyfer ein cynnyrch a’n gwasanaethau, datblygu ein busnes a llywio ein strategaeth farchnata)
Gwneud awgrymiadau ac argymhellion i chi am nwyddau neu wasanaethau a allai fod o ddiddordeb i chi

(a) Hunaniaeth
(b) Cyswllt
(c) Defnydd
(d) Proffil

(e) Technegol

Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau dilys (i ddatblygu ein cynnyrch/gwasanaethau a thyfu ein busnes)

Cynigion hyrwyddo gennym ni

Efallai y byddwn yn defnyddio eich Data Hunaniaeth, Cyswllt, Defnydd a Phroffil i lunio barn ar yr hyn y credwn y gallech fod ei eisiau neu ei angen, neu beth allai fod o ddiddordeb i chi. Dyma sut rydym yn penderfynu pa gynhyrchion, gwasanaethau a chynigion a allai fod yn berthnasol i chi (rydym yn galw hyn yn farchnata).

Byddwch yn derbyn cyfathrebiadau marchnata gennym os ydych wedi gofyn am wybodaeth gennym neu wedi prynu nwyddau neu wasanaethau gennym ni neu os gwnaethoch roi eich manylion i ni pan wnaethoch gystadlu neu gofrestru ar gyfer dyrchafiad ac, ym mhob achos, nid ydych wedi optio allan o dderbyn y marchnata hwnnw.

Marchnata trydydd parti

Byddwn yn cael eich caniatâd i optio i mewn yn benodol cyn i ni rannu eich data personol gydag unrhyw gwmni y tu allan i grŵp Atebol o gwmnïau at ddibenion marchnata.

Optio allan

Gallwch ofyn i ni neu drydydd partïon roi’r gorau i anfon negeseuon marchnata atoch ar unrhyw adeg drwy ddad-danysgrifio neu drwy gysylltu â ni ar unrhyw adeg.

Pan fyddwch yn optio allan o dderbyn y negeseuon marchnata hyn, ni fydd hyn yn berthnasol i ddata personol a ddarperir i ni o ganlyniad i brynu cynnyrch/gwasanaeth, cofrestru gwarant, profiad cynnyrch/gwasanaeth neu drafodion eraill.

Cwcis

Gallwch osod eich porwr i wrthod pob cwci porwr neu rai, neu i roi gwybod i chi pan fydd gwefannau’n gosod neu’n cael gafael ar gwcis. Os ydych yn analluogi neu’n gwrthod cwcis, nodwch y gall rhai rhannau o’r wefan hon fod yn anhygyrch neu beidio â gweithredu’n iawn. I gael rhagor o wybodaeth am y cwcis a ddefnyddiwn, gweler sut rydym yn defnyddio cwcis yma.

Newid pwrpas

Byddwn ond yn defnyddio eich data personol at y dibenion y gwnaethom ei gasglu, oni bai ein bod yn ystyried yn rhesymol bod angen i ni ei ddefnyddio am reswm arall a bod y rheswm hwnnw’n gydnaws â’r diben gwreiddiol. Os hoffech gael esboniad o sut mae’r prosesu ar gyfer y diben newydd yn gydnaws â’r diben gwreiddiol, cysylltwch â ni.

Os bydd angen i ni ddefnyddio eich data personol at ddiben nad yw’n gysylltiedig, byddwn yn rhoi gwybod i chi a byddwn yn esbonio’r sail gyfreithiol sy’n ein galluogi i wneud hynny.

Nodwch y gallwn brosesu eich data personol heb eich gwybodaeth na’ch caniatâd, yn unol â’r rheolau uchod, lle mae hyn yn ofynnol neu’n cael ei ganiatáu gan y gyfraith.

4. Datgeliadau o’ch data personol

Efallai y bydd yn rhaid i ni rannu eich data personol gyda’r partïon a nodir isod at y dibenion a nodir yn y tabl ym mharagraff 3 uchod.

 • Trydydd Partïon Mewnol: Cwmnïau eraill yng Ngrŵp Atebol sy’n gweithredu fel cyd-reolwyr neu broseswyr ac sydd wedi’u lleoli yn y DU ac sy’n darparu gwasanaethau TG a gweinyddu system ac yn cynnal adroddiadau arweinyddiaeth.
 • Trydydd Partïon Allanol:
  • Darparwyr gwasanaeth sy’n gweithredu fel proseswyr sy’n seiliedig yn yr UE sy’n darparu gwasanaethau TG a gweinyddu systemau.
  • Cynghorwyr proffesiynol sy’n gweithredu fel proseswyr neu gyd-reolwyr gan gynnwys cyfreithwyr, bancwyr, archwilwyr ac yswirwyr yn y DU sy’n darparu gwasanaethau ymgynghori, bancio, cyfreithiol, yswiriant a chyfrifyddu.
  • Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, rheoleiddwyr ac awdurdodau eraill sy’n gweithredu fel proseswyr neu gyd-reolwyr yn y Deyrnas Unedig y mae angen adrodd arnynt am weithgareddau prosesu mewn rhai amgylchiadau.

Trydydd partïon y gallwn ddewis gwerthu, trosglwyddo neu uno rhannau o’n busnes neu ein hasedau iddynt. Fel arall, efallai y byddwn yn ceisio caffael busnesau eraill neu uno â hwy. Os bydd newid yn digwydd i’n busnes, yna gall y perchnogion newydd ddefnyddio eich data personol yn yr un modd ag a nodir yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

5. Trosglwyddiadau rhyngwladol

Nid ydym yn trosglwyddo eich data personol y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA).

6. Diogelwch data

Rydym wedi rhoi mesurau diogelwch priodol ar waith i atal eich data personol rhag cael ei golli, ei ddefnyddio neu ei gyrchu’n ddamweiniol mewn ffordd anawdurdodedig, ei newid neu ei ddatgelu. Yn ogystal, rydym yn cyfyngu mynediad i’ch data personol i’r gweithwyr, asiantau, contractwyr a thrydydd partïon eraill sydd ag angen busnes i wybod. Byddant ond yn prosesu eich data personol ar ein cyfarwyddiadau, ac maent yn ddarostyngedig i ddyletswydd cyfrinachedd.

Rydym wedi rhoi gweithdrefnau ar waith i ddelio ag unrhyw amheuaeth o dorri data personol a byddwn yn rhoi gwybod i chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol am doriad lle mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i ni wneud hynny.

7. Cadw data

Am ba hyd y byddwch chi’n defnyddio fy nata personol?

Byddwn ond yn cadw eich data personol cyhyd ag y bo angen i gyflawni’r dibenion y gwnaethom ei gasglu ar eu cyfer, gan gynnwys at ddibenion bodloni unrhyw ofynion cyfreithiol, cyfrifyddu neu adrodd.

Er mwyn pennu’r cyfnod cadw priodol ar gyfer data personol, ystyriwn swm, natur a sensitifrwydd y data personol, y risg bosibl o niwed o ddefnyddio neu ddatgelu eich data personol heb awdurdod, at ba ddibenion yr ydym yn prosesu eich data personol ac a allwn gyflawni’r dibenion hynny drwy ddulliau eraill, a’r gofynion cyfreithiol perthnasol.

8. Eich hawliau cyfreithiol

O dan rai amgylchiadau, mae gennych hawliau o dan gyfreithiau diogelu data mewn perthynas â’ch data personol.

Mae gennych hawl i:

 • Gofyn am fynediad i’ch data personol (a elwir yn gyffredin yn “gais mynediad at bwnc data”). Mae hyn yn eich galluogi i dderbyn copi o’r data personol sydd gennym amdanoch ac i wirio ein bod yn ei brosesu’n gyfreithlon.
 • Gofyn am gywiriad o’r data personol sydd gennym amdanoch. Mae hyn yn eich galluogi i gywiro unrhyw ddata anghyflawn neu anghywir sydd gennym amdanoch, er efallai y bydd angen i ni wirio cywirdeb y data newydd a roddwch i ni.
 • Cais i ddileu eich data personol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni ddileu neu dynnu data personol lle nad oes rheswm da i ni barhau i’w brosesu. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i ni ddileu neu dynnu eich data personol lle rydych wedi arfer eich hawl i wrthwynebu prosesu yn llwyddiannus (gweler isod), lle y gallem fod wedi prosesu eich gwybodaeth yn anghyfreithlon neu le mae’n ofynnol i ni ddileu eich data personol i gydymffurfio â chyfraith leol. Noder, fodd bynnag, efallai na fyddwn bob amser yn gallu cydymffurfio â’ch cais i ddileu am resymau cyfreithiol penodol a fydd yn cael eu hysbysu i chi, os yw’n berthnasol, ar adeg eich cais.
 • Gwrthwynebu prosesu eich data personol lle rydym yn dibynnu ar fuddiant dilys (neu rai trydydd parti) ac mae rhywbeth am eich sefyllfa benodol sy’n gwneud i chi fod eisiau gwrthwynebu prosesu ar y sail hon gan eich bod yn teimlo ei fod yn effeithio ar eich hawliau a’ch rhyddid sylfaenol. Mae gennych hefyd yr hawl i wrthwynebu ble rydym yn prosesu eich data personol at ddibenion marchnata uniongyrchol. Mewn rhai achosion, efallai y byddwn yn dangos bod gennym seiliau cyfreithlon cymhellol i brosesu eich gwybodaeth sy’n diystyru eich hawliau a’ch rhyddid.
 • Gofyn am gyfyngu ar brosesu eich data personol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni atal prosesu eich data personol yn y senarios canlynol: (a) os ydych am i ni sefydlu cywirdeb y data; (b) pan fo ein defnydd o’r data yn anghyfreithlon ond nad ydych am i ni ei ddileu; (c) lle mae angen i ni gadw’r data hyd yn oed os nad oes ei angen arnom mwyach gan fod ei angen arnoch i sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol; neu (ch) eich bod wedi gwrthwynebu ein defnydd o’ch data ond mae angen i ni wirio a oes gennym sail ddilys i’w ddefnyddio.
 • Gofyn am y trosglwyddiad o’ch data personol i chi neu i drydydd parti. Byddwn yn darparu eich data personol i chi, neu drydydd parti yr ydych wedi’i ddewis, mewn fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin, y gellir ei ddarllen gan beiriant. Sylwch mai dim ond i wybodaeth awtomataidd y gwnaethoch roi caniatâd i ni ei defnyddio neu lle defnyddiwyd y wybodaeth gennym i gyflawni contract gyda chi, y mae’r hawl hon yn berthnasol.
 • Tynnu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg lle rydym yn dibynnu ar ganiatâd i brosesu eich data personol. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn effeithio ar gyfreithlondeb unrhyw brosesu a wneir cyn i chi dynnu eich caniatâd yn ôl. Os byddwch yn tynnu eich caniatâd yn ôl, efallai na fyddwn yn gallu darparu cynhyrchion neu wasanaethau penodol i chi. Byddwn yn eich cynghori os yw hyn yn wir ar yr adeg y byddwch yn tynnu eich caniatâd yn ôl.

Os ydych yn dymuno arfer unrhyw un o’r hawliau a nodir uchod, cysylltwch â ni

Nid oes angen ffi fel arfer

Ni fydd yn rhaid i chi dalu ffi i gael mynediad i’ch data personol (nac i arfer unrhyw un o’r hawliau eraill). Fodd bynnag, efallai y byddwn yn codi ffi resymol os yw eich cais yn amlwg yn ddi-sail, yn ailadroddus neu’n ormodol. Fel arall, efallai y byddwn yn gwrthod cydymffurfio â’ch cais o dan yr amgylchiadau hyn.

Yr hyn y gallai fod ei angen arnom gennych chi

Efallai y bydd angen i ni ofyn am wybodaeth benodol gennych i’n helpu i gadarnhau pwy ydych a sicrhau eich hawl i gael mynediad at eich data personol (neu i arfer unrhyw un o’ch hawliau eraill). Mesur diogelwch yw hwn i sicrhau nad yw data personol yn cael ei ddatgelu i unrhyw berson nad oes ganddo hawl i’w dderbyn. Efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â chi i ofyn am ragor o wybodaeth mewn perthynas â’ch cais i gyflymu ein hymateb.

Terfyn amser i ymateb

Rydym yn ceisio ymateb i bob cais dilys o fewn mis. Weithiau gall gymryd mwy na mis i ni os yw eich cais yn arbennig o gymhleth neu os ydych wedi gwneud nifer o geisiadau. Yn yr achos hwn, byddwn yn rhoi gwybod i chi ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Ymholiadau, ceisiadau neu bryderon

Er mwyn arfer yr holl hawliau, ymholiadau neu gwynion perthnasol mewn perthynas â’r polisi hwn neu unrhyw fater diogelu data arall rhyngoch chi a ni, cysylltwch yn y lle cyntaf â’n Swyddog Diogelu Data ar owain@atebol.com.

Os nad yw hyn yn bodloni eich cwyn, mae gennych hawl i gyflwyno cwyn gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 03031231113 neu drwy e-bost https://ico.org.uk/global/contact-us/email/ neu at Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF, Lloegr, DU.